ارزیابی عملکرد و میزان موفقیت نظام صنفی رایانه‌ای تهران

شاهرخ انوشیروانی – مدت زمان هر دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران سه سال است بنابراین با گذشت بیش از دو سال از دوره فعلی، تنها کمتر از یک سال به پایان این دوره باقی مانده است.آقای مهندس کرمی که در آغاز این دوره، مسئول اصلی تهیه و تدوین برنامه‌های سه ساله و اهداف این دوره سازمان نصر تهران بود در جلسه شماره ۴۴ هیئت مدیره و در یک جمع خصوصی به نقد و تحلیل عملکرد خود پرداخت و گفت: